Trần chi phí lãi vay được khấu trừ – một trong những cơ sở khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp chính thức được nâng lên 30% thay vì 20%.

Nghị định 68 vừa được Chính phủ ban hành cho biết doanh nghiệp được phép có tổng chi phí lãi vay không vượt quá 30% thay vì chỉ 20% như trước. Nhờ vậy, doanh nghiệp vốn mỏng có cơ hội được vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tổng chi phí lãi vay được hiểu là chi phí lãi vay sau khi đã trừ đi lãi tiền gửi và lãi cho vay. Việc ban hành “trần” chi phí lãi vay nhằm khống chế tổng mức lãi vay, cộng với chi phí lãi vay và khấu hao trong kỳ không quá cao so với tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Nếu một doanh nghiệp vay quá nhiều sẽ không được tính là chi phí hợp lệ để khấu trừ và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cao hơn. Bên cạnh đó, mức “trần” này còn góp phần hạn chế tình trạng chuyển giá của những doanh nghiệp FDI có các giao dịch liên kết.

Tuy nhiên, quy định này lại khiến cho khối doanh nghiệp trong nước – vốn không phải đối tượng có hành vi chuyển gia – bị tăng lợi nhuận ảo, dẫn đến phải nộp thuế thu nhập nhiều hơn, hoặc bị tính thuế 2 lần cả công ty mẹ và công ty con nếu cho nhau vay tiền.

Phần chi phí lãi vay vượt mức 30% sẽ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để khấu trừ. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 5 năm.

Quy định mới cũng cho phép hồi tố chi phí lãi vay của năm 2017 và năm 2018 do tình trạng doanh nghiệp trong nước bị đánh thuế chồng thuế khi trung chuyển vốn vay hoặc thực hiện nghiệp vụ cho vay lại giữa công ty con với công ty mẹ trong cùng một tập đoàn, tổng công ty.

Bộ Tài chính cho biết việc nâng trần chi phí lãi vay giúp cân đối giữa lợi ích của doanh nghiệp và cũng đảm bảo ngăn chặn tình trạng chuyển giá, trốn thuế.

Nghị định có hiệu lực từ 24/6 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có vốn mỏng trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Quỳnh Trang


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Vnexpress