Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng, yêu cầu cấp bách đối với từng quốc gia cũng như toàn thế giới là có chính sách phải phản ứng nhanh nhất, hiệu quả nhất để ngăn chặn khủng hoảng y tế trở thành khủng hoảng kinh tế.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon